Menü Bezárás

Elköszöntünk püspöki biztosunktól…

„Így most ti is szomorúak vagytok. De viszontlátlak benneteket, s akkor majd örül a szívetek, és örömötöket nem veheti el tőletek senki.” Jn,16,22

„A félelem és a remény érzése jár át bennünket minden búcsúzás alkalmával. Félünk attól, hogy talán soha többé nem találkozunk azzal, akitől elbúcsúzunk, ugyanakkor reménykedünk is, hogy hamarosan viszontlátjuk őt. Félve, aggodalommal a szívünkben tekintünk arra az időre, amikor távol van tőlünk az, akit megszerettünk, ugyanakkor örömmel várjuk azt az időt, amikor már újra együtt lehetünk vele.” (Horváth István Sándor atya)

Nagyböjt harmadik vasárnapján tartotta búcsúmiséjét iskolánk püspöki biztosa Ft. Szemere János atya, akit március közepén helyeznek el új szolgálati helyére, Solymárra.

János atya 2016 augusztusában érkezett a lajoskomáromi plébániára, és már a kezdetektől megmutatkozott a rá bízott szolgálat iránt érzett elhivatottsága, lelkesedése és óriási munkabírása. Ellátta Lajoskomárom (Borromei Szent Károly plébánia), Mezőkomárom (Szent Péter és Pál plébánia), Dég (Szent Anna plébánia), Mezőszilas (Szent Mihály főangyal plébánia), Szabadhidvég (Urunk mennybemenetele fília) és Középbogárd (Jézus Szíve fília) plébánosi feladatait, mindezek mellett 2014-től a Püspöki Szentszéki Bíróság viceofficiálisává, majd 2017-től officiálisává nevezték ki.

Felsorolni is nehéz lenne azokat a fejlesztéseket, felújításokat, melyek a hozzá tartozó falvakban gondoskodó keze nyomát viselik. A teljesség igénye nélkül néhány közülük: a középbogárdi kápolna teljes felújítása, a lajoskomáromi és a mezőszilasi plébánia felújítása, a Szent Család Közösségi Ház kialakítása, korszerűsítések a mezőkomáromi, lajoskomáromi, mezőszilasi, dégi templomokban, a szabadhidvégi fíliában, a falvak temetőinek bekerítése, rendezése, Konráth Károly (a lajoskomáromi katolikus templom alapító lelkésze) nyughelyének méltó kialakítása.

Az építkezések azonban csak a keretet, a helyszíneket adták meg valódi céljához, a hívek közösségben megélt vallásos lelkületének felélesztéséhez. Gyakorlott zarándoklatvezetőként szervezett római, majd olaszországi zarándoklatai sokunk életének legfelemelőbb szakrális élményei közé tartoznak. Elengedhetetlennek tartotta az ifjúság hitéleti nevelését – nyaranta négy-öt hittantábort is lebonyolított -, de ugyanilyen lelkiismeretesen szolgálta az idősotthonok lakóit, vagy hitközségeinek magányos, idős, beteg, tagjait.

2018 tavaszán a helyi faluvezetés kezdeményezte a Székesfehérvári Egyházmegyénél – a térség lelki megújulásának reményében – az akkori iskola katolikus fenntartásba vételét. A gondos, körültekintő szervezést igénylő csatlakozási folyamatot János atya részvételével, tanácsaira támaszkodva tudtuk sikeresen lefolytatni. 2019 szeptemberében Spányi Antal megyéspüspök atya megalapította iskolánkat, és a püspöki biztosi feladatokat rá bízta.

Az eltelt másfél év sodró gyorsasággal zajló eseményei és a pandémia elterjedése közepette lelki igazgatóságának feladataihoz ugyanazzal a hivatástudattal, alapossággal kezdett hozzá, mint eddigi tevékenységeihez. Az intézmény identitásának kialakítása során biztos pont volt széleskörű műveltsége, útmutatása, lelki útravalói. A hitéleti alkalmak szervezése mellett az iskola legkisebb gondjai is foglalkoztatták, egyaránt sajátjának tekintve az intézmény sikereit és kudarcait. A mindennapokban szeretettel kereste a kapcsolatot a pedagógusokkal, a dolgozókkal, diákokkal és családjaikkal. Köszönettel tartozunk neki többek között azért is, hogy elkötelezetten képviselte iskolánkat fenntartónknál és minden egyéb fórumon.

Hálás szívvel gondolunk rá és köszönjük a katolikus iskoláért végzett szolgálatát.

Az ő szavait idézve:” Bár a hétköznapokban már nem találkozunk, a kapcsolat megmarad”.

Kérem közösségünk tagjait, hogy imádkozzunk érte és kérjük a Jóisten áldását életére és papi hivatására.

Horváthné Bodai Andrea igazgató